Algemene voorwaarden Sjors4DreamDogs

Op onze cursussen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Het feit dat we op deze manier met onze cursisten omgaan, schept voor u duidelijkheid in wat er van u verwacht wordt en in wat u van ons kunt verwachten. Wij gaan ervan uit dat u van deze voorwaarden op de hoogte bent als u gebruik maakt van een van onze cursussen of diensten.

 

A. Algemeen

 1. Door betaling van het cursusgeld en ondertekening van het inschrijfformulier verklaart u zich akkoord met onderstaande voorwaarden.
 2. Alle tussen Sjors4DreamDogs en cursist gesloten en te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:
 3. Cursisten zijn zij die deze overeenkomst zijn aangegaan met de eigenaar van de hondenschool en men is definitief cursist op de datum van inschrijving voor het tussen hondenschool en cursist overeengekomen aantal lessen.
 4. Bij inschrijving dient de cursist een inentingsbewijs van de te trainen hond te overleggen. Een titer bepaling is ook toegestaan.
 5. Een niet volledig geënte hond wordt niet toegelaten tot de training (puppy’s jonger dan 12 weken uitgezonderd).
 6. Bij minderjarige cursisten (minimale leeftijd 16 jaar) dienen hun ouders c.q. wettige vertegenwoordigers de overeenkomst mede te ondertekenen.
 7. Afwijkende bedingen gelden slechts indien partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en dan nog alleen voor de speciale overeenkomst waarvoor het afwijkende beding is overeengekomen.

 

B. Cursus

 1. De hondenschool is gesloten op officiële feestdagen. Vakanties worden, zoveel mogelijk, tijdig opgenomen in de jaarplanning van de lessen.
 2. Cursisten dienen het cursusgeld vóór aanvang van de cursus per bank of contant te voldoen. Bij gebreke daarvan zal de cursist niet tot de les worden toegelaten.
 3. Na betaling van het cursusgeld is de inschrijving definitief en is het cursusgeld niet restitueerbaar. Dat betekent dat de cursist het betaalde cursusgeld niet terugkrijgt als hij/zij de betreffende cursus wil annuleren voor aanvang van de cursus.
 4. Indien door ziekte of overmacht van de cursist en/of de hond de cursus moet worden beëindigd, dient er een doktersverklaring c.q. dierenartsverklaring te worden overlegd.
 5. Eerst na overlegging van deze verklaring zullen de cursusgelden naar rato gerestitueerd worden vanaf het moment van overlegging, na aftrek van vaste lasten en administratiekosten.
 6. Indien door ziekte of overmacht de cursus moet worden beëindigd door de trainer(s), wordt het resterende cursusgeld, onder aftrek van de kosten voor het cursusmateriaal, aan de cursist gerestitueerd.
 7. Verhindering aan de zijde van de cursist om lessen bij te wonen komt voor eigen rekening. Inhalen van lessen is dus niet mogelijk.
 8. Indien door ziekte of overmacht van de trainer(s) lessen uitvallen, zullen deze in overleg en naar mogelijkheden van de trainer(s) ingehaald kunnen worden.

 

C. Huisregels

 1. Alle cursisten dienen uiterlijk 10 minuten voor aanvang van de lessen bij de hondenschool aanwezig te zijn.
 2. Bij verhindering dient de cursist de trainer zo vroeg mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les, op de hoogte te brengen.
 3. Op het terrein van de hondenschool dienen de honden - behoudens op uitdrukkelijk verzoek van de trainer(s) aangelijnd te zijn.
 4. De cursisten dienen deugdelijk gekleed te zijn, afgestemd op het trainen met honden.
 5. De cursisten dienen er zorg voor te dragen dat hun honden op het juiste tijdstip de juiste inentingen ontvangen, dit in overleg met de dierenarts.
 6. Indien een hond loops is of lichamelijk niet in orde, dan dient de cursist overleg te plegen met de trainer(s) alvorens hij/zij op de les verschijnt.
 7. Het is toegestaan dat de cursist andere personen meebrengt naar de training, doch uitsluitend op eigen risico van de cursist.
 8. De relaties van de cursist moeten zich aanpassen aan nader op te geven gedragsregels gedurende de training.
 9. Tijdens de lessen is het de cursist niet toegestaan te roken.
 10. Sjors4DreamDogs wil geen overlast veroorzaken voor de voetbalclub, bewoners en/of bedrijven in de directe omgeving. Dat wil zeggen dat u dient te parkeren op het naast de hondenschool gelegen parkeerterrein.
 11. De honden dienen voor het betreden van het terrein goed te zijn uitgelaten in het uitlaat-/ losloopgebied teneinde ongelukjes zoveel mogelijk te beperken. Het is niet toegestaan de honden uit te laten op het terrein van SVS.
 12. Als er onverhoopt toch op het eigen terrein van de hondenschool een hond zijn behoeften doet, dient u dit zelf op te ruimen en te deponeren in de daartoe aangewezen prullenbak van de hondenschool. Dit geldt voor elke vorm van vervuiling.

 

D. Aansprakelijkheid

 1. Men dient zich realiseren dat men onder alle omstandigheden zelf verantwoordelijk is en blijft voor alle eventuele schade aangericht door uw hond.
 2. Bij voorkeur mogen alle gezinsleden mee naar cursus, men dient zich echter te allen tijde verantwoord te gedragen en aan de voorschriften te houden. Een en ander onder voorbehoud van eventuele Corona-maatregelen.
 3. Houd honden aangelijnd en houd voldoende (minimaal 2 meter) afstand van andere honden. Sjors4DreamDogs houdt zich niet aansprakelijk indien u ervoor kiest om deze regels niet in acht te nemen in het belang van uw eigen en andere honden.
 4. Een bezitter/eigenaar van een hond kan ten aanzien van het (on)gewenste gedrag van een hond advies vragen aan Sjors4DreamDogs. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide en deskundige ervaringen van Sjors4DreamDogs.
 5. Deze advisering leidt niet tot aansprakelijkheid van Sjors4DreamDogs voor eventuele ongewenste gevolgen van de toepassingen van de adviezen.
 6. De bezitter/eigenaar van de hond blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek. Een WA-verzekering is geboden.

 

E. Advies

 1. Houd de weersvoorspellingen in de gaten en pas uw kleding & schoeisel daarop aan. De lessen gaan te allen tijde door, behalve bij extreme warmte en/of onweer. U wordt in dat geval tijdig per telefoon, mail, facebook en/of website op de hoogte gesteld.
 2. De theorielessen worden gevolgd zonder hond en worden zeer aanbevolen om te volgen.
 3. In verband met Corona-maatregelen worden de theorielessen momenteel online of schriftelijk gegeven.